Innan en verksamhet beställer webbprojekt bör det alltid ske ett ordentligt förarbete, detta gäller oavsett om det är en hemsida eller ett webbsystem som ska beställas. Bristande förarbete är den största anledningen till misslyckade webbprojekt enligt både vår egen erfarenhet och forskning.

Förarbetets syfte är framför allt att framställa nödvändiga specifikationer för att kunna beställa ett framgångsrikt webbprojekt. Då behövs det en kravspecifikation och ett tekniskt lösningsförslag, för att sedan kunna bestämma en tidsplan och budget.

Det är i detta skeende som problemet uppstår. Många företag beställer webbprojekt baserat på felaktiga specifikationer. Vi har tidigare skrivit om bristfälliga kravspecifikation här.

De tekniska lösningsförslagen tas fram utifrån kravspecifikationen och om denna inte är tillräckligt detaljerad är risken stor att en felaktig webbteknik väljs. I många fall kan detta resultera i webblösningar som behöver byggas om eller i värsta fall skrotas.

Även om det låter orimligt så är det vanligt att webbprojekt hamnar i ett sådan läge där hela lösningar måste omarbetas eller skrotas. Ett exempel kan vara när CMS (Content Management System) väljs för att utveckla webbsystem.

Efter nästan 10-års erfarenhet inom branschen har vi blivit kontaktade av många företag med bristande webblösningar. Det kan handla om att webblösningar inte är tillräckligt snabb eller flexibel.

I ett sådant stadie önskar vanligtvis företag att reparerar de skador som uppstått under utvecklingsarbetet. Men tyvärr blir svaret nästan alltid detsamma, webbtekniken är felaktig och hela webblösningen behöver byggas om.

Vad är det som går fel?

Som vi tidigare nämnt är det svårt att göra något åt problemet under utvecklingsarbetet, utan de främsta misstag uppstår redan innan projektstart. Detta beror på att det inte produceras tillräckligt välskrivna tekniska lösningsförslag.

Ett väl genomfört tekniskt lösningsförslag kräver en metodisk analys för att se över lämpade webbtekniker. En sådan analys kräver en välskriven kravspecifikation med tydligt definierade krav på den tilltänkta webblösningen.

Dock så är det många leverantörer som struntar i den aspekten och väljer att utveckla webblösningen trots den bristfälliga kravspecifikationen. Sanningen är att många leverantörer är rädda att förlora kunden om de betonar vikten av en förstudie, särskilt om kunden redan anser att de genomfört ett förarbete.

Vi har själva varit fast i ett sådant beteende en lång tid. Webblösningar utvecklades i felaktiga tekniker eftersom projektets omfattning inte var bestämt och i stället växte diffusa kravspecifikation fram under projektets gång. En sådan arbetsprocess resulterar i onödigt dyra och ineffektiva webblösningar, vilket såklart aldrig är önskvärt.

Men vi har tänkt om, och tänkt rätt. Vi insåg att den enda möjligheten att eliminera stora risker i webbprojekt är en ordentligt genomförd förstudie. Utan en välskriven kravspecifikation är det risk för att en felaktig webbteknik väljs, vilket vanligtvis resulterar i att projektet blir dyrare och längre än förväntat. Detta kan du som beställare undvika genom att vara påläst om hur en kravspecifikation bör se ut.

Lär dig mer om kravspecifikation i vårt white paper Vad beställare av webbprojekt måste veta om kravspecifikationer.

När en välskriven kravspecifikation är framtaget slutar inte förarbetet, utan därefter ska en webbteknik väljas utifrån vad som lämpar sig bäst. Val av webbteknik bör alltid utgå från kravspecifikationen, men även utifrån tre kriterier; hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivt.

Hållbarhet

Definitionen av hållbarhet i relation till webbteknik handlar om att en teknik bör väljas som resulterar i en hållbar webblösning. Hållbarhetsaspekten bör analyseras utifrån webbteknikens popularitet, till exempel hur länge en teknik kommer fortsätta underhållas och därav existera.

I kommersiella tekniker som är licensbaserad utgår man från företagets som tillhandahåller tekniken och besvarar frågeställningar som:

  • Hur många använder tekniken?
  • Hur länge har företaget varit verksamma?
  • Används tekniken i affärskritiska lösningar hos verksamheter?

Medan en teknisk analys av öppen källkod, så kallad open source, utgår man ifrån både popularitet och storleken på dess community. När det gäller tekniker som är skapta i öppen källkod rekommenderas enbart de mest välkända teknikerna eftersom organisationen som tillhandahåller dessa inte garanterar framtida underhåll.

Dessutom är frågan om popularitet nära sammankopplat med kompetens. Vid en analys av webbteknik bör alltid utbudet av kompetens inom tekniken i närliggande geografiskt område undersökas. Finns det en risk att ni inte hittar en leverantör som erbjuder kompetensen?

Flexibilitet

Kriteriet om flexibilitet handlar om den valda teknikens möjlighet för vidareutveckling av webblösningen. Detta är en viktig aspekt vid val av teknik, då risk finns att en felaktig teknik begränsar webblösningens vidareutveckling.

Det bör alltid finnas möjlighet att omarbeta och utveckla webblösningen även efter lansering. Det innebär inte endast utveckling av fler funktioner, men kan även innebära nedskalning det vill säga en minskning av webblösningen omfattning.

Genom att analysera den valda teknikens möjlighet till flexibilitet innan utveckling, kan du som beställare undvika de tekniker som försvårar vidareutveckling av webblösningen på grund av teknikens arkitektur.

Kostnadseffektivitet

Den tredje aspekten är kostnadseffektivitet som alltid är viktigt inom webbprojekt. Val av teknik kan ha stor påverkan på både utveckling och förvaltning av webblösningen, vilket i slutändan påverkar projektets kostnad.

Ett exempel på detta är licenskostnader för kommersiella tekniker som ibland kan vara lika höga som kostnaden för utvecklingsarbetet. Dessutom kan kostnad för förvaltning, det vill säga support och hantering av framtida systemfel samt uppdateringar, bli dyrare än förväntat beroende på val av teknik.

Val av teknik inför webbprojekt

Vid val av webbtekniker bör du som beställare alltid analysera hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Hållbarhet handlar om webbteknikens trygghet, medan flexibilitet är en förutsättning för webblösningens vidareutveckling. Dessa två aspekter påverkar även projektets budget och den mest kostnadseffektiva tekniken bör således väljas.

Utöver dessa tre aspekter är den viktigaste parametern webblösningens tekniska plattform. Antingen kräver din tilltänkta webblösning utveckling i ett CMS (Content Management System) eller ett webbramverk. Som grundläggande regel rekommenderar vi alltid att hemsidor bör utvecklas i CMS och webbsystem i ramverk.

Du kan läsa om CMS här och webbramverk här.

Vi hoppas att du nu har fått en bättre förståelse kring val av webbteknik inför beställning av webbprojekt. Vårt råd är att alltid anlita en teknisk partner som utför ett ordentligt förarbete och teknisk analys innan ett tekniskt lösningsförslag fastställs.